Regulamin

REGULAMIN

Mitingu DT „Złota Góra 2018”

Informacje ogólne:

- Miting DT „Złota Góra 2018”, zwany również mitingiem jest spotkaniem osób uprawiających wspinaczkę na różnym poziomie zaawansowania. Miting jest organizowany przez Klub Wysokogórski w Częstochowie;

- miting ma charakter spotkania towarzyskiego entuzjastów wspinaczki;

- w trakcie spotkania możliwe będzie przeprowadzenie współzawodnictwa między uczestnikami;

- Miting DT „Złota Góra 2018” odbywa się zgodnie z zasadami fair play;

- celem organizacji mitingu jest integracja środowiska wpinaczkowego oraz podnoszenie

umiejętności wspinaczkowych poprzez wspólne wspinanie i możliwość wzajemnej obserwacji i wymiany doświadczeń;

- organizator podejmuje działania mające na celu maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa podczas mitingu, jednak nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz za skutki owych wypadków w czasie trwania mitingu;

Miejsce:

- Miting odbędzie się w Częstochowie, dzielnica Zawodzie, kamieniołom na Złotej Górze, sektor Złota Góra;

- dojazd i parkowanie: dojazd od ul. Złotej, kilkanaście wygodnych miejsc parkingowych (na miejsce kierują znaki informacyjne o Parku Miniatur Sakralnych);

Termin:

24. 02. 2018r. Data ze względu na warunki atmosferyczne może ulec zmianie;

 - 9:30 - 10:15 rejestracja uczestników na miejscu (sektor Złota Góra);

- 10:30 rozpoczęcie mitingu;

- 17:00 zakończenie części drytoolingowej mitingu;

- 17:30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród;

- 20:00 spotkanie integracyjne w lokalu Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie;

Podane godziny z wyjątkiem godziny rozpoczęcia rejestracji są orientacyjne i mogą ulec zmianie;

Rejestracja uczestników możliwa jest również po godzinie 10:15, jednak czas na część drytoolingową dla zawodników zarejestrowanych po godzinie 10:30 nie ulegnie wydłużeniu;

Informacje dotyczące uczestnictwa w części drytoolingowej:

- osoby biorące udział w mitingu zobowiązane są do zapoznania się i podpisania załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów zezwalającą na udział w mitingu (załącznik nr 2); 

- osoby biorące udział w części drytoolingowej nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia (organizatorzy zalecają ich wcześniejsze wykonanie). Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki oraz konsekwencje prawne uczestnicy mitingu lub ich prawni opiekunowie biorą na siebie; 

- wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność;

 - wspinanie odbywa się po wyznaczonych i ubezpieczonych drogach, wyposażonych przez organizatorów w ekspresy, a w przypadku dwóch dróg lin do wspinaczki na wędkę;

- organizator nie zapewnia sprzętu do wspinania i asekuracji z wyjątkiem wymienionych wyżej;

- osoby wspinające się i asekurujące muszą posiadać odpowiedni sprzęt wspinaczkowy i asekuracyjny, zwyczajowo przyjęty do tego rodzaju działalności wspinaczkowej. Minimalna wymagana długość liny to 35m;

- podczas trwania mitingu osoby przebywające w strefie wspinaczkowej zobowiązane są do noszenia na głowie kasków wspinaczkowych;

- obowiązuje zakaz wspinania bez asekuracji;

- zabrania się używania pętli nadgarstkowych;

- w przypadku używania lonży, zabronione jest obciążanie ich;

- uczestnicy powinni dobrać osoby asekurujące spośród siebie. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za kompetencje osób asekurujących oraz następstwa ewentualnych nieszczęśliwych wypadków; 

- zabronione jest pomijanie wpinek;

- nie jest przewidziany limit czasowy na daną drogę, organizator zastrzega sobie jednak prawo do wyeliminowania z danej drogi osóby zbytnio zwlekające z rozpoczęciem wspinania i podczas samego wspinania. Decyzje każdorazowo podejmuje sędzia główny mitingu;

- nie ma ograniczeń związanych z obserwacją innych wspinaczy pokonujących daną drogę, wyjatek stanowi dogrywka;

- uczestnictwo w mitingu wymaga wniesienia opłaty organizacyjnej w wysokości 30 PLN, wpłata możliwa będzie w dniu mitingu w biurze zawodów;

Punktacja i kryteria uzyskania punktów za udział w części drytoolingowej:

- o chęci wspinania na danej drodze należy poinformować sędziego, bez zgody sędziego nie wolno rozpoczynać wspinania;

 - rozpoczęcie wspinania na drodze rozpoczyna się w momencie oderwania obu nóg od ziemi;

- każda/y z uczestniczek/ków ma 1 próbę przejścia każdej drogi. Dopuszcza się ponowny start, jeśli odpadnięcie nastąpiło przed zrobieniem pierwszej wpinki. O takiej możliwości decyduje

sędzia.

- dopuszcza się łapanie chwytów ręką, haczenia dziabki o dziabkę, haczenia dziabki inną

częścią ciała niż dłoń, wykonywania tzw. czwórekoraz dziewiątek. 

- zabrania się podawania czekana utraconego podczas wspinania;

- próba kończy się w momencie odpadnięcia (patrz poniżej);

- za odpadnięcia uważa się: złapanie punktów asekuracyjnych drogi (ręką jak i częścią „ekwipunkuwspinacza);

 stanięcie lub podparcie się na punktach asekuracyjnych drogi( nogą, kolanem jak i częścią „ekwipunkuwspinacza); obciążenie liny; dotknięcie dowolną częścią ciała lub ekwipunku miejsc znajdujących się poza wyznaczoną przez organizatorów drogą; 

- próba kończy się w momęcie gdy osoba po wykonaniu pierwszej wpinki zejdzie do podstawy ściany na której zamierzała się wspinać, a w przypadku dróg wędkowych po zejściu do podstawy ściany w chwili gdy osoba wspinająca się rozpoczęła juz wspinaczkę;

- punty uzyskuje się za wpięcie liny w punkt asekuracyjny (wpinka) i za ukończenie drogi:

1 wpinka na drodze o trudnościach M7 i mniej = 1 punkt;

1 wpinaka na drodze o trudnościach M7+ i więcej = 2 punkty;

ukończenie każdej drogi +5 punktów;

- do pokonania jest 15 dróg;

- 10 dróg wymaga asekuracji dolnej, 5 dróg jest do pokonania na wędkę;

Warunki zwycięstwa:

- punktacja liczona będzie w dwóch kategoriach: Dziewczyny / Chłopaki;

- ilość zdobytych punktów jest podstawą do ustalenia miejsca w klasyfikacji;

Dogrywka:

- w przypadku zdobycia przez dwie lub więcej wspinające się Dziewczyny największej ilości punktów, zostanie rozegrana dogrywka. Podczas dogrywki do pokonania będzie z dolną asekuracją kombinacja dróg (droga zostanie ustalona przez sędziego głównego). O wygranej w dogrywce decyduje, kolejno: przejście drogi, liczba zdobionych wpinak, czas. Na wspinanie podczas dogrywki przewidziane jest maksymalnie 6min, ukończenie drogi lub zdobyte punkty po upływie podanego czasu nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego miejsca.

- w przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej wspinających się Chłopaków największej ilości punktów, zostanie rozegrana dogrywka. Podczas dogrywki do pokonania będzie z dolną asekuracją kombinacja dróg (droga zostanie ustalona przez sędziego głównego). O wygranej w dogrywce decyduje, kolejno: przejście drogi, liczba zrobionych wpinak, czas. Na wspinanie podczas dogrywki przewidziane jest maksymalnie 6min, ukończenie drogi lub zdobyte punkty po upływie podanego czasu nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu ostatecznej punktacji.

- podczas dogrywki przewidziana jest strefa izolacji dla biorących udział, a nie wspinających się uczestniczek/uczestników dogrywki;

Postanowienia końcowe:

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów mitingu;

- sędzia może zdyskwalifikować osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu; 

- w sprawach nieuregulowanych i spornych decydują sędziowie a decydujący głos ma sędzia główny;

- organizator mitingu nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- organizator zaleca posiadanie ubezpieczenia osobą biorącym udział w mitingu;

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i regulaminu mitingu;

- osoby biorące udział w mitingu maja obowiązek bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i poleceniom organizatorów w sprawach dotyczących mitingu;

 

Nowa galeria
"Złota Góra 2018"
"Złota Góra 2018"
Zajrzyj do najnowszej galerii na stronie !
Polecamy
Polski Związek Alpinizmu Fundacja Kukuczki ProImage - strony internetowe Częstochowa Fotografia ślubna Częstochowa - Łukasz Grygiel