Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1.

 

Oświadczenie uczestniczki/uczestnika Mitingu DT „Złota Góra 2018”

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………

Data urodzenia……………………………………………………………………………….

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że uprawianie
wspinaczki niesie ze sobą ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku przestrzegania
zasad bezpieczeństwa.
Oświadczam, iż nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania przeze mnie wspinaczki.

Jest mi znany i akceptuję regulamin Mitingu DT „Złota Góra 2018”.

Nie przestrzeganie postanowień regulaminu Mitingu DT „Złota Góra 2018”,
może skutkować wyeliminowaniem mnie z udziału w Mitingu.
Oświadczam, iż posiadam odpowiednią wiedzę i umiejętności wymagane do uprawiania wspinaczki jak i do asekuracji.

Wszelkie decyzje wspinaczkowe podejmuję na własną odpowiedzialność.
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Klub Wysokogórski w Częstochowie na potrzeby organizacji Mitingu DT „Złota Góra 2018”.

Częstochowa, dnia 24. 02. 2018r.

Czytelny podpis    ………………………………………………………


 

Załącznik nr 2.

 

Oświadczenie rodziców / opiekunów osoby niepełnoletniej biorącej udział

 

w Mitingu DT „Złota Góra 2018”

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że uprawianie wspinaczki niesie ze sobą ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Świadoma/y takiego stanu rzeczy wyrażam zgodę na uczestnictwo w Mitingu DT „Złota Góra 2018”, mojej / mojego córki/syna:

Imię ….................................................; Nazwisko...............................................................;

Urodzonej/ urodzonego dn. …............................ 

Oświadczam, iż (imię i nazwisko) …........................................................................ nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki.

Jest mi znany i akceptuję regulamin Mitingu DT „Złota Góra 2018”. 

Czytelny podpis ………………………………………

Częstochowa, dnia 24. 02. 2018r.

Nowa galeria
"Złota Góra 2018"
"Złota Góra 2018"
Zajrzyj do najnowszej galerii na stronie !
Polecamy
Polski Związek Alpinizmu Fundacja Kukuczki ProImage - strony internetowe Częstochowa Fotografia ślubna Częstochowa - Łukasz Grygiel